}

الحاق طرح مستثني بودن عضويت بدون حق راي مديركل آموزش وپرورش و مديركل نوسازي مدارس استان در هيات مديره مجمع خيرين مدرسه ساز هر استان

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ