}

مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه ضبط يا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع يا سلب صلاحيت كليه بهره برداران مواد معدني

مصوب 1400/08/25 وزارت صنعت ، معدن و تجارت


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ