}

بخشنامه گمرك درخصوص درخواست معاون برق و انرژي وزارت نيرو درمورد رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در واردات دستگاه هاي استخراج رمز ارز

مصوب 1400/08/28 گمرك ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ