}

بخشنامه گمرك نتايج استاندارد محصولات توليدي شركت هاي امير شيمي صبا، پارس پترو شوشتر، پترو اكسير طوس، پترو كيمياي صنعت كوير يزد، پترو آذر آسيا، توان پالايش اورال، ماهان پالايش البرز، اركان پارس هشترود

مصوب 1400/08/25 گمرك ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ