}

بخشنامه گمرك در خصوص بخشنامه به كليه گمركات اجرايي سراسر كشور در مورد انعكاس تصاوير، مستندات و اطلاعات مورد نطر در صورت كشف مصاديق كالاها و اقلام مورد اشاره

مصوب 1400/07/13 گمرك ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ