}

تصويب نامه درخصوص اقدامات پيشگيرانه مقابله و جبران خسارات و بازسازي مناطق خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ