}

تصويب نامه درخصوص اخذ حقوق ورودي عوارض و ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي

مصوب 1400/01/08 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ