}

تصويب نامه در خصوص اصلاح دهستان كشيت بخش گلباف شهرستان كرمان و دهستان كرك و نارتيج بخش بروات شهرستان بم و اصلاح تصويب نامه شماره 232560 /ت44851هـ مورخ 15 /10 /1389 در خصوص در خصوص تقسيمات كشوري در استان كرمان

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15