}

تصويب نامه در خصوص مذاكره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقت نامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

مصوب 1400/01/04 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
آيين نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بين المللي 1371/02/13