}

بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي

مصوب 1399/12/27 سازمان اداري و استخدامي كشور