}

تصويب نامه در خصوص اصلاح ويژگي و شرح برخي كدهاي ويرايش سوم كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت موضوع تصويبنامه شماره 70358/ت 54240هـ مورخ 9 شهريور 96

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 1395/11/10