}

مصوبه بيمه مركزي درخصوص نظريه شوراي عالي بيمه درمورد مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت (د) ماده 1 و ماده 2 آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي

مصوب 1399/10/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ