}

تصويب نامه در خصوص ادغام روستاهاي دوريسان ، نسمه ، سرگران و چوريژي به شهر پاوه

مصوب 1399/10/17 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15