}

تامين اعتبار براي تكميل طرح ساماندهي و انتقال زهاب هاي تجمع يافته شركت كشت و صنعت نيشكر در استان خوزستان به منظور پيشگيري از وارد شدن خسارات به يگان هاي نظامي مستقر در مرز

مصوب 1399/10/16 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12