}

تصويب نامه در خصوص انتصاب آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12