}

تصويب نامه در خصوص قرارداد اجاره اماكن در اختيار بخش خصوصي با توجه به محدوديتهاي مقرر توسط ستاد ملي مقابله با كرونا

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ