}

تصويب نامه در خصوص تسهيل تأمين مالي پروژه هاي بخش مسكن توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ