}

تغييرات تقسيمات كشوري در مورد بخش مركزي شهرستان خاتم استان يزد

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15