}

تصويب نامه درخصوص تغييرات تقسيماتي بخش خرم آباد شهرستان تنكابن استان مازندران

مصوب 1399/08/11 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري 1362/04/15