}

تصويب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شركت هاي دولتي مربوط با بدهي همان اشخاص

مصوب 1399/07/09 هيات وزيران