}

ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 36442/ت55283هـ مورخ 09 /04 /1399 با موضوع آيين نامه اجرايي بند «الف» ماده (25) ماده واحده قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/07/05


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ