}

نظررئيس مجلس شوراي درخصوص راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس درمورد تصويب نامه شماره 36442/ت55283 هـ مورخ 9 تير 1399

مصوب 1399/07/05


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ