}

آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1398/12/26