}

تدوين نسخه اول كتاب "مرجع خدمات دستگاههاي اجرايي"، به عنوان تنها بانك اطلاعاتي خدمات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/06/11 سازمان اداري و استخدامي كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص شناسه خدمت 1395/11/09