}

رأي وحدت رويه شماره 794 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي

مصوب 1399/05/21


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ