}

تغيير دستگاه اجرايي طرح هاي ساختمان سد كهير

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 1380/11/27