}

بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1399/06/10 مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ