}

تصويب نامه در خصوص احداث يادداشت تفاهم پروژه راه آهن بصره – شلمچه بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عراق

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ