}

تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تامين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12