}

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص الحاقيه دستورالعمل 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/06/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ