}

تصويب نامه درخصوص واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي بدون پرداخت سود بازرگاني

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12