}

مجاز بودن واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي از سوي كميته بين المللي المپيك، كميته بين المللي پاراالمپيك، فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي قاره اي

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12