}

موظف بودن كليه دستگاههاي اجرايي در مورد گزارش گيري مالي و عملياتي اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليتها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12