}

تصويب نامه درخصوص بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس به بانك ملي ايران

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ