}

افرايش سهم شناور آزاد (حداقل به ميزان بيست و پنج درصد 25%) شركت هاي تابع اعم از شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي

مصوب 1399/04/22 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12