}

رأي شماره 301 الي 318 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/02/23


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ