}

نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع مصوبه شماره 131333/ ت54582هـ مورخ 14/ 10/ 1398

مصوب 1399/03/26


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ