}

قانون مدني

مصوب 1314/08/08 مجلس شوراي ملي


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اصلاح موادي از قانون مدني 1361/10/08
آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082) قانون مدني 1377/02/13
اجازه استملاك شش دانگ پلاك ثبتي واقع در سعادت آباد جهت استقرار دفتر خبرگزاري سوريه 1387/06/10
‌پذيرفتن آقاي دكتر محمد حكاك به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران 1363/10/15
الحاق تبصره به تصويب‏نامه شماره 21876 مورخ 22/7/1340 1342/09/13
اجازه خروج دوشيزه آناهيد قهرماني از تابعيت ايران 1342/03/06
نامه اصلاحي تصويبنامه تعيين بسته اجرايي وزارت دادگستري موضوع ماده 217 (شماره 246278/ت48527هـ مورخ 1391/12/13) 1392/01/28
موافقت باخروج از تابعيت ايران آقاي آلفرد حكيميان و همسرش بانو كلود يا حكيمان 1343/12/22
موافقت باخروج آقاي آندرانيك كازاريانس از تابعيت ايران 1343/12/22
اجازه خروج آقاي آلفرد فرزند قيوند خاچاطوريان از تابعيت ايران 1342/01/17
اجازه خروج آقاي واهيك فرزند ورطن قاقويان هفتواني از تابعيت ايران 1342/01/17
موافقت با خروج ژوريك فرزند آقاي موشغ ميرزايانس از تابعيت ايران 1342/04/19
اصلاح ماده 2 آئين نامه قانون تابعيت 1340/07/19
موافقت هيئت وزيران با خروج خانم (بانو) دستور داراي شناسنامه 6324 بمبئي از تابعيت ايران 1344/07/24
بخشنامه در خصوص اجراي رأي وحدت رويه شماره 647 مورخ 78/10/28 هيأت عمومي ديوانعالي كشور در ارتباط با تبصره الحاقي به ماده 1082 قانون مدني 1378/12/02

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1358/09/12