}

‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت

مصوب 1380/09/28 هيات وزيران


مقررات مرتبط


ردیف عنوان تاریخ

قوانین مرتبط


ردیف عنوان تاریخ