عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 144240

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 تصويب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي مهران 1399/07/02 هيات وزيران
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص لزوم بررسي دقيق صورتحساب هاي صادره موديان به منظور مطالبه جريمه هاي موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم 1399/07/02 سازمان امور مالياتي
3 تصويب نامه درخصوص تاييد صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه ازاد تجاري - صنعتي قشم 1399/07/02 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص مطالبات شركتهاي دولتي ذي ربط بخش برق وزارت نيرو از دولت بابت مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر كيلو وات ساعت برق 1399/07/02 هيات وزيران
5 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي بند 3 قالون الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق التدريس و آموزشياران سوادآموزي 1399/07/02 هيات وزيران
6 تصويب نامه درخصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد بم 1399/07/02 هيات وزيران
7 تصويب نامه درخصوص نصاب معاملات موضوع ماده (22) آيين نامه مالي و معاملاتي سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 15909 /ت 48217 ك مورخ 31 /2 /1392 1399/07/02 هيات وزيران
8 تصويب نامه درخصوص اصلاح مساحت محدوده منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد در تصميم نامه شماره 250226/ت 47469 مورخ 10 اسفند 1390 1399/07/02 هيات وزيران
9 تصويب نامه درخصوص اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران موضوع تصويبنامه شماره 12062/ت42939 هـ تاريخ 28 فروردين 91 1399/07/02 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي جهان آباد 1399/07/02 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص مستثني شدن احداث پتروشيمي الوند در محدوده شعاع (30) كيلومتري شهر اراك 1399/07/02 هيات وزيران
12 تصويب نامه درخصوص پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي درمورد بند الف شيوه نامه محاسبه و دريافت عوارض 1399/07/02 هيات وزيران
13 نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارسال فهرست تصويبنامه هاي هيات وزيران مغاير با قوانين مجلس 1399/06/31 رییس مجلس
14 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ارسال دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/06/30 سازمان امور مالياتي
15 تصويب نامه درخصوص مجاز بودن ورود و ترخيص 900 دستگاه خودروي امداد و نجات و آمبولانس به صورت شاسي كامل با استاندارد آلايندگي يورو 5 1399/06/30 هيات وزيران
16 تصويب نامه درخصوص اصلاح جزء ( ج ) بند ( 1 ) تصوييبنامه شماره 3622/ت 57579 هـ مورخ 20 فروردين 1399 ( سهام قابل واگذاري به صندوق سرمايه گذاري قابل معامله صنايع پالايش نفت) 1399/06/30 هيات وزيران
17 تصويب نامه درخصوص اصلاح بندهاي 2 و 3 تصويبنامه شماره 22403/ت 55102 هـ تاريخ 7 مهر 99 1399/06/30 هيات وزيران
18 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص دستورالعمل مواد 157، 169، 169 مكرر و 219 قانون ماليات هاي مستقيم 1399/06/30 سازمان امور مالياتي
19 تصويب نامه درخصوص تاديه ديون دولت بابت تحقق متناسب سازي دريافت هاي بازنشستگان و مستمري بگيران كشوري و لشگري 1399/06/30 هيات وزيران
20 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي موضوع تصويبنامه شماره 45591/ت 57241هـ مورخ 29 تير 1399 1399/06/26 هيات وزيران
21 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويب نامه شماره 45403/ت57832 هـ مورخ 29 تير 99 «موضوع تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري با وزارت امور اقتصادي 1399/06/26 هيات وزيران
22 تصويب نامه شوراي اقتصاد درمورد اصلاح جدول زمانبندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات مالي خارجي (فايناس) براي اجراي طرح انتقال نيروي برق مازندران 1399/06/24 شوراي اقتصاد
23 تصويب نامه در خصوص تمديد سررسيد اعتبار اسنادي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي (طرح هاي اولويت دار دولتي) به شركت پالايش و پژوهش خون تا پايا 1399/06/24 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
24 تصويب نامه شوراي اقتصاد درخصوص طرح احداث ايستگاه هاي تقويت فشار ميادين گازي هما؛ وراوي و مركز تفكيك تابناك 1399/06/24 شوراي اقتصاد
25 تصويب نامه شوراي اقتصاد درمورد سرمايه گذاري از محل منابع داخلي شركت ملي صنايع پتروشيمي براي طرح توليد پلي پروپيلن 1399/06/24 شوراي اقتصاد
صفحه از 5770 یافته ها در هر صفحه