اصلاح عبارت سال 1399 به عبارت سال 1400 در تصويبنامه شماره 150217/ت 57444 هـ مورخ 26 بهمن 98

مصوب 1400/08/26 هيات وزيران


شماره صفحه