بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابطال جزء ب از بند 2 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 28 اسفند 1397

مصوب 1400/08/25 سازمان امور مالياتي


شماره صفحه