تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان

مصوب 1400/07/11 هيات وزيران


شماره صفحه