بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابطال بخشنامه 210/99/8 مورخ 19 /1 /1399 و لغو بخشنامه شماره 200/1400/38 مورخ 19 /5 /1400 در خصوص مبدا زماني مهلت رسيدگي به جرايم موضوع مواد 169 مكرر و 169

مصوب 1400/07/11 سازمان امور مالياتي


شماره صفحه