تصويب نامه در خصوص محل اندوخته احتياطي از مبلغ پنجاه و هشت هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال به مبلغ شصت و سه هزار و سيصد و نود و پنج ميليارد ريال افزايش مي يابد

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه