تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويب نامه شماره 74264 /ت 58036 هـ مورخ 1 /7 /1399

مصوب 1399/12/27 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه