بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مصوب 1399/12/27 رئيس قوه قضائيه


نوع سند:

شماره صفحه