تعيين نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) از ابتداي سال 1399

مصوب 1399/11/26 هيات وزيران