مصوبه در خصوص معافيت شركت هاي ارايه دهنده خدمات هوشمند جابجايي مسافر از ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/11/25 سازمان امور مالياتي


نوع سند:

شماره صفحه