تامين اعتبار به مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد ريال براي سازمان حفظ نباتات كشور به منظور آمادگي براي مبارزه با ملخ صحرايي در استان هاي جنوبي كشور

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه