اعلام خارج شدن تصويب نامه شماره 9082 /99 /م /ت 57628 هـ مورخ 1399/03/27 از طبقه بندي خيلي محرمانه

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


نوع سند:

شماره صفحه